دبیر این جشنواره در گفت و گوی تصویری اختصاصی باپایگاه خبری سینماخانه به تشریح شرایط این جشنواره پرداخت و نکاتی را در خصوص اهداف و لزوم برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در شرایط فعلی بیان نمود.

درادامه گفت وگوی تصویری دبیرنخستین جشنواره بتالوگ را که در موسسه فرهنگی هنری تصویر یزدان ایرانیان تهیه و تولید گردیده خواهید دید.